Warunki gwarancji

Ograniczona gwarancja producenta

UWAGA! Niniejsza Ograniczona gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych pod markami „HYCON”, „FIZJOPET” i „AQUAMOTION” oraz powiązanego wyposażenia dodatkowego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przedstawionymi tutaj warunkami a dokumentacją dostarczoną z produktem pierwszeństwo mają warunki zawarte w dokumentacji.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie wpływa na uprawnienia ustawowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa krajowego. Z gwarancji i usług serwisowych wyłączeni są konsumenci dla których produkt nie jest przeznaczony.

1. WARUNKI OGÓLNE

HYCON Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, Barniewicka 104, Poland (dalej „Producent”) udziela niniejszej Ograniczonej gwarancji producenta („Gwarancja”) na oryginalny produkt („Produkt”) przeznaczony przez Producenta do sprzedaży na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Szwecji, Norwegii („Obsługiwane kraje”) od dn. 1 stycznia 2015 r.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza Gwarancja ma na celu przyznanie użytkownikowi dodatkowych praw, mieszczących się w granicach odpowiednich przepisów, i nie ogranicza jego ustawowych praw w zakresie gwarancji na produkt. W okresie Gwarancji lub po jego upływie użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa zgodnie z prawem lokalnym. Niniejsza Gwarancja nie wyklucza tych praw.

2. GWARANCJA

Od dnia sprzedaży Produktu pierwszemu użytkownikowi końcowemu, czego dowód stanowi oryginalny dowód zakupu oraz protokół przekazania, Producent gwarantuje, że Produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych (dalej „Wada”) i obejmuje go następującą gwarancją:

(i) dwadzieścia cztery (24) miesiące na urządzenie główne;

(ii) dwanaście (12) miesięcy na wyposażenie dodatkowe sprzedawane osobno lub dostarczane wspólnie z urządzeniem głównym, o ile nie określono inaczej w podręczniku użytkownika Produktu.

W okresie gwarancji Producent w stosownym czasie bezpłatnie usunie Wadę, dokonując naprawy wadliwego Produktu lub wymiany/naprawy wadliwej części Produktu według własnego uznania, pod warunkiem że Producent zostanie poinformowany o wystąpieniu Wady przed upływem okresu gwarancji. Przy naprawie lub wymianie produktu Producent może stosować elementy lub produkty nowe lub regenerowane.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, żadna naprawa lub wymiana nie odnowi ani nie przedłuży okresu gwarancji. Części oryginalne lub zamienne albo Produkty zamienne będą objęte Gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancji lub przez okres 90 (sześćdziesięciu) dni od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy.

Produkt lub wszystkie elementy Produktu, które zostały wymienione przez Producenta, stają się własnością Producenta.

Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie zainstalowane fabrycznie w Produkcie przez Producenta lub w jego imieniu (lub kolejne aktualizacje i rozszerzenia) (łącznie „oprogramowanie Producenta”) będzie spełniać wymagania użytkownika W razie błędów związanych z oprogramowaniem Producenta, uaktualni on najnowszą wersję swojego oprogramowania w podczas przeglądu serwisowego. Niektóre wersje oprogramowania Producenta mogą podlegać osobnym umowom licencyjnym, które są dostępne wraz z oprogramowaniem.

3. OBSZARY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

Producent nie udziela żadnej gwarancji na następujące elementy:

1. instrukcje obsługi;

2. żadne (i) programy zewnętrzne, ustawienia, zawartość, dane znajdujące się w pamięci produktu albo zainstalowane na komponentach współpracujących;

3. części i materiały eksploatacyjne podlegające wymianie w trakcie eksploatacji urządzenia, elementy szklane oraz elementy ulegające zużyciu np.:

  • wkłady filtrów,
  • olej hydrauliczny,
  • taśma bieżni,
  • przewody elastyczne,
  • oszklenie zbiornika,
  • łożyska i ich uszczelnienia,
  • lampa UV,
  • czujniki pH i podchlorynu sodu;
  • głowice ssące do regulatorów pH i podchlorynu sodu;

4. błędy lub uszkodzenia wynikające z: (i) nieprawidłowego używania Produktu lub używania go w sposób niezgodny z podręcznikiem użytkownika, na przykład narażania na działanie warunków środowiskowych niezgodnych z wymaganiami instalacyjnymi bądź ich szybkich zmian, na korozję, utlenianie, zabrudzenie włosami, brak należytej konserwacji albo działanie substancji chemicznych nie zaakceptowanych przez Producenta, (ii) używania Produktu z innymi produktami, akcesoriami, lub usługami niewyprodukowanymi lub nieoferowanymi przez Producenta bądź podłączania Produktu do takich produktów, akcesoriów, (iii) połączenia Produktu z dowolnym innym produktem wykonanym przez podmiot zewnętrzny, (iv) uszkodzeń lub błędów spowodowanych przez naruszanie wbudowanych zabezpieczeń produktu, lub (v) innych działań pozostających poza zakresem kontroli ze strony Producenta.

Niniejsza Gwarancja jest nieważna:

1. Poza Obsługiwanymi krajami;

2. jeśli Produkt lub jego oprogramowanie zostały (i) zmodyfikowane bądź naprawione bez autoryzacji Producenta lub (ii) naprawione przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych;

3. jeśli numer seryjny Produktu, zostały usunięte, wymazane, zerwane lub zmienione albo są nieczytelne;

4. jeśli użytkownik odmówi udostępnienia Produktu Producentowi w celu naprawy i analizy we wskazanym przez niego terminie;

5. jeśli użytkownik nie przeprowadzał przeglądów serwisowych w wyznaczonym terminie;

6. jeżeli szkoda nastąpiła w wyniku nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania działań regulacyjnych lub serwisowych, które użytkownik był zobowiązany wykonać we własnym zakresie zgodnie z aktualną instrukcją obsługi;

7. jeżeli urządzenie było obsługiwane przez osobę nie będącą przeszkoloną przez Producenta lub autoryzowany serwis;

8. jeśli urządzenie zostało przeniesione na inne miejsce bez udziału przedstawiciela Producenta lub autoryzowanego serwisu.

Jeśli Gwarancja nie obejmuje Produktu lub problemu, który wymaga usunięcia, Producent ma prawo do naliczenia opłaty za naprawę lub wymianę Produktu oraz opłaty manipulacyjnej.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani wprost, ani w sposób dorozumiany za żadne:

1. szkody lub straty wynikające z utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zawartości albo danych ani za ich ponowne utworzenie lub przeniesienie, nawet jeśli do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia doszło wskutek Wady Produktu;

2. utraty korzyści, możliwości korzystania z Produktu, funkcjonalności, umów, transakcji, przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki ani za żadną inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę albo szkodę.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Producenta ograniczona będzie do wartości w dniu zakupu produktu.

Ograniczenia z punktu 4 nie będą miały zastosowania w razie rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy Producenta oraz w razie uszkodzeń ciała lub śmierci, które będą następstwem udowodnionego niedbalstwa Producenta.

5. INNE WAŻNE UWAGI

Aby uzyskać więcej informacji o Gwarancji oraz informacje niezbędne do uzyskania odpowiedzi na pytania gwarancyjne, przejdź na stronę http://fizjopet.eu.

Produkt może zawierać elementy charakterystyczne dla danego kraju, w tym także oprogramowanie i wymagane napięcia sieci elektrycznej. Usługi gwarancyjne dostępne w wybranych krajach mogą być ograniczone do produktu oraz elementów charakterystycznych dla danego kraju. Dodatkowo, jeśli Produkt został reeksportowany z kraju oryginalnego przeznaczenia do innego kraju, może on zawierać elementy charakterystyczne dla danego kraju, które w rozumieniu niniejszej Gwarancji nie zostaną uznane za wadę, nawet jeśli Produkt nie będzie działał.

HYCON Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, Barniewicka 104, Poland